Utbrent av jobb? Det kan være sjefens feil, ikke din, mener Per Jonas

- Ledere tar lange steg om de lytter til sine medarbeidere, skriver Per Jonas Noreng.

- Dette innebærer også at en har arbeidsoppgaver som kan gjennomføres i arbeidstiden, og at en eventuelt får kompensasjon om en må arbeide mer for å blir ferdig i perioder, skriver Per Jonas Noreng om jobbens ansvar for utbrenthet. 📸: <a href="https://unsplash.com/@vheath?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Victoria Heath</a> / <a href="https://unsplash.com/collections/3389806/google?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
- Dette innebærer også at en har arbeidsoppgaver som kan gjennomføres i arbeidstiden, og at en eventuelt får kompensasjon om en må arbeide mer for å blir ferdig i perioder, skriver Per Jonas Noreng om jobbens ansvar for utbrenthet. 📸: Victoria Heath / Unsplash Vis mer

Det har den siste tiden blitt publisert flere gode artikler på kode24 om utbrenthet. Senest denne uken om GitHub-sjefen sitt budskap til utbrente, norske utviklere.

Det er veldig bra at det blir satt fokus på et tema som er en utfordring blant utviklere og i tech-industrien, og også i samfunnet ellers. Denne artikkelen er ikke et motsvar til de artiklene som er skrevet, men et tillegg, med fokus på forebygging av utbrenthet.

Et fenomen som er kostbart og krevende for bedriftene, og enda viktigere: smertefull og vanskelig for individene som går gjennom det.

Per Jonas Noreng jobber i xpand, som blant annet jobber med lederutvikling. 📸: Stine Pedersen Photo
Per Jonas Noreng jobber i xpand, som blant annet jobber med lederutvikling. 📸: Stine Pedersen Photo Vis mer

Sjefens ansvar

Historisk har personen som erfarer å bli utbrent i mange sammenhenger blitt tillagt ansvaret.

Å brenne ut har for mange vært skambelagt og gitt en opplevelse av at en ikke mestrer arbeidsoppgavene sine. Dette kan skape hemmelighold, som også forsterker opplevelsen av å være den eneste som erfarer å bli utbrent.

Blant eksperter på utbrenthet er det et økende fokus på bedrifter og ledere sitt ansvar og rolle i forebygging av utbrenthet.

Som individer kan vi absolutt ta noen individuelle grep som å sette grenser, ta hensyn når kroppen gir signaler eller å arbeide med å styrke vår egen resiliens (robusthet), men det er ikke her hele nøkkelen til forebygging av utbrenthet ligger.

Hjelper ikke med velvære

I boken “The Burnout Epidemic” skriver Jennifer Moss om viktigheten av å forandre måten vi tenker rundt utbrenthet.

Utbrenthet er et organisatorisk problem, som også trenger en organisatorisk løsning. Da hjelper det ikke med tiltak knyttet til økt velvære som legger ansvaret for forebygging hos individet, når det er andre organisatoriske faktorer som er årsakene til at ansatte brenner ut.

Om trenden blant utviklere og i andre yrker skal snu, tror jeg det avhenger av at ledere er tøffe nok til å våge å se sine medarbeidere, faste ansatte og konsulenter, og anerkjenne at suksess starter med at de ansatte har det godt på jobb. Når menneskene som jobber der har det godt, vil det også bidra til bedre resultater.

Dette handler ikke om at det ikke skal jobbes hardt eller at det skal være forventninger til medarbeidere, men det må være bærekraftig over tid. Og dette ansvaret ligger hos organisasjonene.

«Da hjelper det ikke med tiltak knyttet til økt velvære, som legger ansvaret for forebygging hos individet.»

Så hvordan kan ledere forebygge utbrenthet?

Det høres kanskje “soft” ut, men å bygge relasjon med de ansatte kan være en nøkkel i å forebygge utbrenthet.

Ved å skape en arena hvor medarbeidere har en trygg og tillitsfull relasjon til leder, kan det redusere den erfarte avstand til leder og gjøre det lettere å snakke med vedkommende om utfordringer. Dette kan være med å gi medarbeidere en opplevelse av at de er verdifulle utover sine prestasjoner for firmaet.

Noe du som leder kan gjøre er:

  • Vær nysgjerrig: Vis interesse for mennesket, still spørsmål og lytt. Dette er en nøkkel for å bli kjent med de du leder, og du kan lettere tilrettelegge for utvikling og mestring.
  • Vis empati: Ha forståelse og ta hensyn til hvordan mennesker har det, på jobb og privat. Når du utviser empati, er det med på å bygge tillit og gir en genuin opplevelse at du som leder bryr deg.
  • Gi autonomi, tillit og støtte: Opplevelsen av autonomi er viktig for motivasjon hos mennesker, og det er med på å styrke en persons selvaktelse og kan også gi større toleranse for stress. Tillit er en nøkkel for å kunne vise mennesker autonomi, samtidig kan det være viktig å ha en opplevelse av tilstedeværelse og visshet om at en får støtte eller hjelp om det er behov for det.
  • Modeller åpenhet og sårbarhet: Når ledere viser åpenhet og deler sårbart om gode og/eller krevende temaer, så kan det bidra til at ansatte tørr å være åpne og sårbare. Dette skaper rom og aksept for at mennesker er seg selv, og at det er tillatt å uttrykke at noe er vanskelig eller å komme med kritikk.

Realistisk arbeidsmengde og respekt for arbeid/fritid

For stor arbeidsmengde er en av hovedårsakene for at mennesker blir utbrent. Gallup Analytics viser at faren for å bli utbrent øker mye når en jobber mer enn 50-timer i snitt i uken, og øker enda mer når det går over 60 timer.

Dette viser at det må være en realistisk forventning til hva ledere kan forvente av sine ansatte over tid, om du ønsker å ta vare på dem.

Dette innebærer også at en har arbeidsoppgaver som kan gjennomføres i arbeidstiden, og at en eventuelt får kompensasjon om en må arbeide mer for å blir ferdig i perioder.

Når det er realistiske forventninger, og ikke alltid noe nytt som skal leveres på, kan det også bidra til å styrke selvfølelsen, fremfor hva tilfelle vil være om en aldri fullfører oppgavene. En del av dette innebærer også at det må tas hensyn til hva som legges opp av obligatoriske ting utenfor arbeidstid, eller forventet telefoner, eposter eller andre kontaktpunkter utenfor arbeidstiden.

«Jeg tror ledere tar lange steg om de viser interesse for og lytter til sine medarbeidere, har realistiske og tydelige forventninger til prestasjoner og tar hensyn til arbeidstid og privatliv.»

Utvikling gjennom faglig påfyll og meningsfulle arbeidsoppgaver

Alle mennesker ønsker å utvikle seg, og for mange kan det ses på som en viktig belønning i jobben en har.

Når bedrifter tilrettelegger for god faglig utvikling/kursing i arbeidstiden, kan det bidra til en økt trivsel. Det samme gjelder gjennom arbeidsoppgaver som er både meningsfulle og utfordrende, slik at det gir rom for utvikling i det en arbeider med.

I våres hadde jeg en samtale med en partner i et tech-firma. Jeg var begeistret etter samtalen, og kjente på glede for måten de tenkte ledelse av sine ansatte. Avdelingslederen skulle ikke ha ansvaret for flere enn ti medarbeidere. På den måten ville de kjenne medarbeiderne sine, ha en tettere kommunikasjon og også gi de oppdrag etter både kapasitet, styrker og på områder de ønsker utvikling.

Når en bedrift har et system som tilrettelegger for at ledere kan ha en slik positiv holdning ovenfor sine ansatte, tror jeg det kan bidra til å forebygge at faste ansatte og konsulenter møter veggen.

Dette innlegget er ikke en fasit på forebygging av utbrenthet. Men jeg tror ledere tar lange steg om de viser interesse for og lytter til sine medarbeidere, har realistiske og tydelige forventninger til prestasjoner og tar hensyn til arbeidstid og privatliv.

La oss i fellesskap bidra til bærekraftige og sunne arbeidsplasser som tar vare på medarbeiderne, og forebygger at de møter veggen!