Disse JavaScript-nyhetene må du vite om: - Klasser har blitt oppgradert!

Top-level await, .at(), Object.hasOwn(), nye klasseelementer - Gaute Meek Olsen viser deg hvordan du bruker nyhetene i ES2022/ES13.

.at() er bare én av mange nyheter i den siste ECMAScript-utgaven, og Gaute Meek Olsen guider deg gjennom alle. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke / Capra Consulting
.at() er bare én av mange nyheter i den siste ECMAScript-utgaven, og Gaute Meek Olsen guider deg gjennom alle. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke / Capra Consulting Vis mer

I juni 2022 kom det en håndfull nye features i JavaScript.

Hvis du ikke ønsker å lese hele artikkelen, så har jeg samlet de viktigste endringene i denne kodeblokken. Les videre for forklaring.

/* Top-level await */
const response = await fetch('https://www.capraconsulting.no/blogg');
 
/* .at() */
const last = ['🐯', '🐥', '🦞'].at(-1);
 
/* Error cause */
new Error('Some error', { cause: 'cause of error' });
 
/* Object.hasOwn */
Object.hasOwn({ myNumber: 5 }, 'myNumber');
 
/* Regular expression /d flag */
/Capra/d.exec('Hvor er Capra?').indices[0];
 
/* New class elements */
class Robot {
 static maxAge = 100;
 #age = 10;
}

Bakgrunn

Hvert år i juni, kommer det en ny utgave av ECMAScript, som er spesifikasjonen av JavaScript.

Det er TC39 kommiteen som er ansvarlig for å ta forslag fra ide til godkjenning, også kjent som stage 0 til 4 som er bedre forklart her. Årets utgave vil da inkludere alle forslag som har nådd stage 4.

I år ble ES2022, også kjent som ES13, sluppet med et knippe nye features som vi skal se på.

Top-level await

I 2017 fikk vi `async` og `await` i JavaScript for å enklere håndtere asynkron kode. Men det kom med begrensningen om at vi måtte bruke `await` inne i en `async` funksjon.

Nå kan vi benytte `await` på rotnivå i moduler. Men merk at koden vil da stå å vente før resten av koden i filen vil bli kjørt.

Det er altså slutt på denne merkelige syntaksen for å kjøre koden direkte med `await`:

(async () => {
 const response = await fetch('https://github.com/');
 console.log(await response.text());
})();

Og vi kan heller skrive det slik:

const response = await fetch('https://github.com/');
console.log(await response.text());

.at() metode på Array og string

Arrays og strings har fått en ny metode `at()` som tar inn et tall og returnerer elementet på den indexen.

"Men det er jo akkurat det samme som å benytte brackets?" tenker du kanskje nå. Det stemmer, og jeg kommer fortsatt til å bruke det for det meste, men `at()` støtter negative indekser for å hente elementer fra slutten.

Det har da for eksempel blitt mye enklere å hente siste element:

const list = ['🐯', '🐥', '🦞'];
// Old way was list[list.length - 1]
const last = list.at(-1); // 🦞
const first = list.at(0); // 🐯

Error cause

Det kjente `Error` objektet har fått en ny property `cause` som benyttes for å indikere årsaken til feilen.

Det kan være nyttig for å fange en `Error` for så å kaste det videre med en mer spesifikk error-melding. Verdien kan være av typen any, så du kan ikke gjøre antagelser for at den for eksempel er av typen `Error`.

try {
 const empty = {}
 console.log(empty.not.existing)
} catch (error) {
 throw new Error('It failed', { cause: error });
}

Object.hasOwn

`Object.hasOwn` kan benyttes for å sjekke om et property eksisterer på et objekt. Det er et mer beleilig alternativ til `Object.prototype.hasOwnProperty`.

const object = {
 myNumber: 5
}
console.log(Object.hasOwn(object, 'myNumber')); // true
console.log(Object.hasOwn(object, 'nonExistent')); // false

RegExp indekser flagg

Regular expressions har fått et nytt flagg `/d` for å generere indekser for subtekster av dine treff. Slik vet du når teksten begynner og hvor den slutter.

const match = /wolf/d.exec('strong wolf pack');
const [start, stop] = match.indices[0]; // [7, 11]

Nye klasseelementer

I 2015 kom klasser til JavaScript, men det har ikke slått helt igjennom på samme måte som i andre språk. Kanskje var grunnen at det manglet blant annet private og statiske felter og metoder.

Nå har i hvert fall klassene fått seg en oppgradering.

Du kan opprette felter uten å gjøre det inne i en konstruktør:

class Robot {
 name = 'Optimus Prime';
}

Du kan benytte private felter og metoder, som ikke kan aksesseres fra utsiden. Dette gjøres med `#` som prefiks:

class Robot {
 #age = 0;
 
 #increaseAge(addedYears) {
  this.#age += addedYears;
 }
}

Du kan benytte statiske felter og metoder med nøkkelordet `static`. Dette kan gjøres i kombinasjon med private felter og metoder, men som statisk. I tillegg så har du mulighet til å lage en statisk blokk som vil kjøre når klassen opprettes, som vil si når JavaScript-filen kjøres, ikke når du initierer et objekt av klassen. Dette kan hjelpe deg med å sette statiske verdier mer programmatisk:

class Robot {
 static price = 999;
 static #maxAge = 100;
 
 static {
  const isSale = new Date().getHours() < 10;
  if(isSale) {
   this.price = 50;
  }
 }
 
 static #privateMethod() {
  console.log('private static method called');
  }
 
 static publicMethod() {
  console.log('public static method called');
 }
}

console.log(Robot.price);

in operator for private felter og metoder

Siste nyhet er at vi kan benytte `in` operatoren for å sjekke om et privat felt eller metode er definert på klassen.

Jeg er litt usikker på når man vil få bruk for det, men koden ser slik ut:

class Robot {
 #age = 0;
 static hasAge(object){
  return #age in object;
 }
}

const robot = new Robot()
console.log(Robot.hasAge(robot)); // true
console.log(Robot.hasAge({})); // false

.