ANNONSØRINNHOLD

Vil du være med å videreutvikle vårt verdensledende digitale bibliotek?

Vi søker en dyktig software arkitekt

Nasjonalbiblioteket sørger for at den norske kulturarven blir bevart for ettertiden og tilgjengeliggjort på nett for nåtiden. Nasjonalbiblioteket høster nettsider, tar imot digitale strømmer fra avishus og andre utgivere, digitaliserer ulike analoge medietyper, og bevarer det digitale innholdet for kommende generasjoner – vi har virkelig et digitalt 1000-års perspektiv. Nasjonalbiblioteket har også en stor formidlingsvirksomhet basert på samlingen vår og vi formidler digitalt innhold til innbyggere og fagfolk gjennom Nettbiblioteket, podkaster, video og sosiale media. Vi anvender AI/ML på innhold som tekst, lyd, bilde og film og produserer store datasett med norsk tekst og tale for språkforskere, språkstudenter og leverandører av språkteknologiske produkter. Alt dette gjør vi, og mere til.

Vi har en omfattende og avansert portefølje av tjenester, systemer, plattform og infrastruktur med høye krav til kapasitet, automatiseringsgrad, ytelse, redundans, robusthet og sikkerhet. Vi leverer majoriteten av våre IT-tjenester fra egen infrastruktur on-premise, og vi er i full gang med å ta i bruk et nytt, stort datasenter i Nasjonalbibliotekets fjellhaller i Mo i Rana. Vi forvalter kulturarven i digital form - per i dag 12PB innhold lagret i flere instanser, på ulike teknologier og ulike lokasjoner.

IKT-avdelingen i Nasjonalbiblioteket består i dag av 70 dyktige medarbeidere, og vi skal bli flere. Nasjonalbiblioteket er i full gang med å skru om organisasjonen til å bli mer produktorientert. Vi etablererer produktområder og produkter – og produktteam som er bemannet med medarbeidere både fra IKT og de øvrige fagfeltene i Nasjonalbiblioteket.

Med stor vekst i digitalt innhold, økt anvendelse av AI/ML og et tydelig moderniseringsbehov, må vi styrke arbeidet med arkitektur. IT-arkitektur blir derfor et svært viktig satsningsområde for oss fremover og vi etablerer et eget team som skal dekke hovedområdene arkitektur og sikkerhet. Som software-arkitekt i teamet vil du være en sentral deltager i arbeidet med å videreutvikle og modernisere applikasjonslandskapet vårt, ved bruk av moderne arkitektur og teknologier. Du vil få samarbeide med et stort antall dyktige fagfolk fra ulike felter både i IKT-avdelingen og i de øvrige fagavdelingene.

Du vil spille en viktig rolle i utviklingen av arkitekturarbeidet i Nasjonalbiblioteket og du vil få stor frihet til å forme innholdet i egen arbeidshverdag.

Hvis ja på flere av spørsmålene under – da kan dette være en jobb for deg!

 • Er du god til å inspirere, motivere, veilede og lede andre?
 • Er du i stand til å begrunne og presentere anbefalinger og veivalg for ulike interessenter med ulik bakgrunn?
 • Evner du å foreslå løsninger som er til beste for virksomheten som helhet, i stedet for kun å promotere den nyeste og antatt beste teknologien?
 • Har du nye og innovative ideer, og er du mer opptatt av at ideene skal gi verdi for virksomheten enn at de er teknisk "kule»?
 • Er du åpen og behandler andre med respekt?
 • Er du opptatt av å samhandle med andre for å få frem de gode løsningene fremfor å komme frem til løsningene på egenhånd?
 • Har du stor arbeidskapasitet, er du utholdende og evner du å håndtere kontekstskifter?
 • Liker du å kode, er du god til å kode og liker du å veilede andre i prinsipper, metodikk, teknikker og rammeverk for programvare og koding?
 • Har du gode generelle kunnskaper om IT og teknologi og brenner du for å tilegne deg ny kunnskap?
 • Har du spisskompetanse innenfor ulike teknologiområder og god kunnskap om utviklingsprosesser og utviklingsverktøy?
 • Har du kunnskap om ulike patterns innenfor arkitektur generelt og software spesielt?
 • Har du erfaring med REST og erfaring med design, implementasjon og testing av REST-baserte API-er?
 • Har du erfaring med mikrotjenestearkitektur og teknologier som Docker og Kubernetes?

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere utforming av nye løsninger og modernisering av eksisterende løsninger.
 • Bistå produktteamene med design av IT-systemer som både løser produkteiers behov og reduserer avhengigheten til andre produktteam.
 • Delta på faglige arenaer der arkitekter og teknologer fra andre virksomheter samles.
 • Lede arbeidet med innføring av nye teknologier, etablering av nye arkitekturmønstre, beste praksis og standarder.
 • Delta aktivt i utviklingsprosessen for utvalgte leveranser, inkludert programmering og code review.
 • Utvikle rollen som software-arkitekt og bidra i utvikling av arkitektur- og sikkerhetsteamet

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til - og erfaring med områder nevnt i annonseteksten er en stor fordel
 • Lang erfaring med programmering i høynivåspråk, fortrinnsvis Java.
 • Relevant IT-utdanning på bachelor- eller masternivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for formell utdanning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Gjennomføringsevne samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Løsningsorientert, analytisk og strukturert.
 • Nysgjerrig og initiativrik.

Vi tilbyr

 • En organisasjon med kort vei fra utredning til beslutning, og lite ekstra byråkrati.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Mulighet til å kombinere arbeid på kontoret og arbeid hjemmefra.
 • Svært gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Dekning av mobil og bredbånd
 • Trimrom, mulighet for trening i arbeidstiden, dekning av treningsutgifter
 • Stillingen lønnes som Senioringeniør (kode 1181), fra kr 714.000 - kr 864.500 avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid etter gjeldende regler.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 580 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 680 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.