Nesten én av ti utviklere blir overvåket på jobb: - Vi ser alvorlig på dette

Datatilsynet frykter at hjemmekontor kan føre til enda mer overvåkning. Det kan være ulovlig.

Ifølge Ylva Marrable er personvern på arbeidsplassen et av temaene Datatilsynet får flest spørsmål om til sin veiledningstjeneste. 📸: Datatilsynet
Ifølge Ylva Marrable er personvern på arbeidsplassen et av temaene Datatilsynet får flest spørsmål om til sin veiledningstjeneste. 📸: Datatilsynet Vis mer

I kode24s siste lønns- og trivselsundersøkelse svarte 9 prosent at de blir overvåket på arbeidsplassen.

Overvåkning ble da definert som å for eksempel måle arbeidsmengden din, logge tidsbruken din og overvåke kommunikasjon. Altså utover det som følger av vanlige arbeidsverktøy, som Git-historikk og åpne Slack-kanaler.

- Vi ser alvorlig på dette, og det bekrefter på mange måter bilde vi har. Det er dessverre mange arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver overvåker dem på jobb og at deres rett til personvern krenkes, sier Ylva Marrable, seksjonssjef i Datatilsynet, til kode24.

  • Det er særlig utviklere som jobber in-house i privat sektor som stikker seg ut. Her mener over 10 prosent at de blir overvåket på jobben.
  • Neste ut er konsulenter, der 8 prosent mener de blir overvåket.
  • Etterfulgt av 8 prosent av utviklere som jobber in-house i offentlig eller kommunal sektor.

Bekymringsverdige tall

Datatilsynet har også gjennomført en undersøkelse for å kartlegge arbeidstakers erfaringer med digital overvåking og kontroll.

- Undersøkelsen viser blant annet at 13 prosent har opplevd at arbeidsgiver har brukt digitale kontroll- og overvåkingssystemer for å styre deres arbeid. Videre svarer 14 prosent av arbeidstakere at de må forholde seg til programvare som måler deres produktivitet, forteller Marrable.

Samtidig trekker hun fram at det nok er en del mørketall, fordi over halvparten av arbeidstakerne svarer at de har «lite», «svært lite» eller «ikke i det hele tatt» oversikt over hvilken informasjon arbeidsgivere samler inn om dem.

- Dette er bekymringsverdige tall, som viser at det er mangelfull informasjon i virksomhetene om hvilke opplysninger som blir registrert. Syv prosent av arbeidstakere svarer at de har indikasjoner på at arbeidsgiver har overvåket eller overvåker hvilke nettsider de besøker, sier Marrable.

Får mange spørsmål

Personvern på arbeidsplassen er ett av temaene Datatilsynet får flest spørsmål om til sin veiledningstjeneste.

En stor andel av disse handler om ulike former for overvåking og kontrolltiltak.

- Under pandemien opplevde vi å få en del nye type spørsmål knyttet til overvåking på hjemmekontor. Blant annet fra arbeidstakere som ble påkrevd å ha på kamera på PC-en, eller som opplevde bruk av programvare for å overvåke deres bruk av PC-en, som opptak av skjerm, måling av tid brukt i ulike systemer og måling av inaktivitet, sier Marrable.

Hun legger til at Datatilsynet ikke mottok noen klager rundt dette.

- Noe som viser at det er vanskelig å klage for en arbeidstaker, på grunn av den skjeve maktbalansen mellom en ansatt og en arbeidsgiver.

Hjemmekontor = økt overvåkning

Ifølge Marrable finnes det et stort marked for programvare som er spesifikt utformet for å overvåke og kontrollere arbeidstakeres digitale aktiviteter. Slik programvare er utbredt i en del land med svakere personvern- og arbeidsmiljølovgivning enn i Norge.

- Likevel er det rimelig å anta at Norge ikke er isolert fra internasjonale trender. Det er også rimelig å anta at den økte bruken av hjemmekontor kan føre til at arbeidsgivere i større grad tyr til digitale verktøy for å følge opp arbeidstakere og kontrollere produktivitet, sier hun.

Marrable sier at det er strenge regler for når det kan iverksettes overvåkning av ansatte.

- Dette er regulert i både personvern- og arbeidsmiljølovgivningen. Som arbeidsgiver må man blant annet vise til at kravet til saklig behov i arbeidsmiljøloven er oppfylt og ha et rettslig grunnlag i personvernforordningen, sier hun.

"Overvåkning er forbudt"

Marrable sier at det som hovedregel er forbudt å overvåke ansattes digitale aktiviteter på mobil og PC. Nettopp fordi det er såpass inngripende at personvernet må veie tyngst.

- Det er viktig at arbeidsgiver er oppmerksom på at utgangspunktet er at det ikke er adgang til å overvåke ansatte.

Dersom man ønsker å iverksette et tiltak må man sjekke om man har rettslig grunnlag for overvåkingen i både personvernregelverket og arbeidsmiljøloven.

- Skjult overvåking er aldri lov og arbeidsgiver plikter å informere de ansatte om hvordan deres personopplysninger behandles og kontrolltiltak skal alltid drøftes med tillitsvalgte, sier Marrable.