ANNONSØRINNHOLD

Vil du være med på å videreutvikle kontrollen av de hemmelige tjenestene?

Tre ledige faste stillinger som teknologer

Om oss

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, for eksempel ved urettmessig overvåking.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder og er delt inn i tre enheter: juridisk enhet, teknologisk enhet og administrativ enhet. Arbeidsmiljøet er godt, og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet. Alle ansatte har eget kontor, og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.

Tre ledige faste stillinger som teknologer

For personer med god teknologisk kompetanse og forståelse er det ledig tre nyopprettede faste stillinger som teknologer i EOS-utvalgets sekretariat. Vi ser etter personer som kan være med på å videreutvikle og gjennomføre utvalgets teknologiske kontroll med EOS-tjenestene. Stillingene inngår i sekretariatets teknologiske enhet som før denne utvidelsen består av seks erfarne teknologer med stor bredde i kunnskap og erfaring.

Den raske teknologiske utviklingen innebærer at både trusselbildet og EOS-tjenestenes metoder endrer seg. Utvalget må holde seg oppdatert på denne utviklingen og tilpasse kontrollen fortløpende. EOS-tjenestene benytter seg av spesialiserte IKT-løsninger som blir stadig mer komplekse. Disse må utvalget både forstå og benytte seg av for å utføre kontrolloppdraget. Sekretariatets teknologer har her en sentral rolle i å forstå både systemer og teknologi, og å tilrettelegge for utvalgets kontroll.

Ny lov om etterretningstjenesten trådte i kraft 1. januar 2021. Den gir EOS-utvalget nye kontrolloppgaver, spesielt den løpende kontrollen av den nye metoden «tilrettelagt innhenting».

En løpende kontroll er en ny kontrollform for EOS-utvalget, som stiller helt nye krav til utvalgets tilstedeværelse i E-tjenesten på kontinuerlig basis. Etablering og gjennomføring av kontroll av «tilrettelagt innhenting» vil være en sentral oppgave for disse tre nye teknologene.

Minst én av stillingene vil i tillegg bli tillagt oppgaver innenfor operativ IT-sikkerhet i sekretariatet. Dette vil skje i samarbeid med eksisterende IT- og sikkerhetsorganisasjon.

Stillingene forutsetter høy grad av selvstendighet i arbeidet og vil gi rom for kreativitet og faglig utfoldelse. De som ansettes vil måtte opparbeide seg og vedlikeholde kunnskap om E-tjenestens og de andre EOS-tjenestenes informasjonssystemer. For alle stillingene vil de daglige gjøremålene hovedsakelig bestå av praktisk kontrollarbeid. Det kreves høy grad av teknologisk innsikt.

De som ansettes vil få muligheter til å holde seg faglig oppdatert gjennom deltakelse på relevante kurs og konferanser innenfor fagområdet.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere må ha kompetanse innenfor minst ett, men gjerne flere, av følgende fagområder:

 • Analyse av applikasjonslogger, sikkerhetslogger og andre typer logger.
 • Analyse av store datamengder, herunder statistiske metoder.
 • Moderne kommunikasjonsteknologi og tilhørende protokoller.
 • Programmering og forståelse av kildekode i større systemer.
 • Operativ IT-sikkerhet (monitorering, hendelseshåndtering med videre).

Det vil bli lagt vekt på både teoretisk kunnskap og relevant erfaring. Søkerne bør beskrive sin kunnskap og erfaring grundig i søknaden. De tre stillingene skal samlet sett ha kompetanse på flest mulig av disse fem fagområdene.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil bli utført i tett samarbeid med resten av sekretariatet, spesielt jurister og øvrige teknologer.

 • Utføre det daglige teknologiske kontrollarbeidet, herunder jevnlig rapportering.
 • Bistå andre saksbehandlere med teknologiske utredninger.
 • Delta i utvalgets inspeksjonsvirksomhet.
 • Bidra til utviklingen av utvalgets teknologiske kontroll med EOS-tjenestene.
 • Opparbeide og vedlikeholde kunnskap om E-tjenestens og de øvrige EOS-tjenestenes informasjonssystemer.
 • Operativt IT-sikkerhetsarbeid (for minst én av stillingene).

Stillingene lyses ut som både senioringeniør, overingeniør og avdelingsingeniør. Senioringeniører vil ha oppgaver med større ansvar og kompleksitet enn overingeniørene. Innplassering og lønn vil være avhengig av relevant utdanning, kompetanse og erfaring innenfor de opplistede fagområdene. Nyutdannede med relevant utdanning på masternivå kan være aktuelle til én eller to av stillingene og vil bli innplassert som avdelingsingeniør.

Kvalifikasjonskrav

For senioringeniør:

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante realfag eller teknologifag. Lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring og kunnskap innen ett eller flere av de opplistende fagområdene.
 • Erfaring fra operativt teknologisk arbeid.

For avdelingsingeniør/overingeniør:

 • Bachelorgrad, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevante realfag eller teknologifag. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Kunnskap innen ett eller flere av de opplistede fagområdene.
 • Erfaring fra operativt teknologisk arbeid er en fordel, men det er ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig, initiativrik og løsningsorientert.
 • Interesse og forståelse for grenseflatene mellom teknologi, samfunn, politikk og juss.
 • Gode muntlige og skriftlige formidlingsevner, både på norsk og engelsk.
 • Gode samarbeidsevner og pedagogiske evner.
 • Evne til strukturert arbeid med store oppgaver.
 • God arbeidskapasitet.
 • God rolleforståelse.

For alle stillingene vil det bli lagt stor vekt på søkernes personlige egnethet.

Vilkår

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Også du som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingen. Du må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Senioringeniørstillingene lønnes fra kr 700 000 til kr 900 000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avdelingsingeniør-, og overingeniørstillingene lønnes fra kr 580 000 til kr 720 000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder.

Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidets innhold gjør at det i liten grad er mulighet for hjemmekontor. Arbeidet vil innbefatte noe reising, og noe av arbeidet vil skje hos de forskjellige EOS-tjenestene.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad

Elektronisk søknad sendes inn via denne siden. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

En forutsetning for alle stillingene er at EOS-utvalgets budsjett for 2023 vedtas slik det foreligger. Dersom budsjettet endres, vil én eller flere stillinger kunne trekkes. Det vil skje kort tid etter søknadsfristen.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist for alle stillingene er 1. desember 2022.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Henrik Magnusson på telefon 21 62 39 31 / 99 39 21 89, eller til leder for teknologisk enhet Kjetil Otter Olsen på telefon 21 62 39 48 / 90 11 33 40.

For nærmere informasjon om EOS-utvalget,se www.eos-utvalget.no